• Description: ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
  • Description: โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • Description: สพม.25 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2554