• Description: ร่วมงานวันปียะมหาราช ณ ศาสากลางจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
  • Description: ผ้าป่าฯสร้างรั้วโรงเรียน20ธันวาคม2557
  • Description: โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด