• Description: สพม.25 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2555-2556
  • Description: ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อบรมเผยแพร่ ความรู้ AEC
  • Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน