ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่2_2556

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
40012008 - เทพศิรินทร์ ขอนแก่น  00101725 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 17 41 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 34 20 54 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 69 42 111 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 127 79 206 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 42 63 105 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 49 67 116 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 49 70 119 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 140 200 340 9
รวม 267 279 546 15

 หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556