ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 (ณ10 พฤศจิกายน 2557)

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 (ณ10 พฤศจิกายน 2557)

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิ รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 15 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 27 19 46 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 30 22 52 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 70 56 126 5
มัธยมศึกษาปีที่ 4 26 37 63 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 32 57 89 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 37 51 88 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 95 145 240 8
รวมทั้งสิน 165 201 366 13

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่2_2556

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
40012008 - เทพศิรินทร์ ขอนแก่น  00101725 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 17 41 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 34 20 54 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 69 42 111 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 127 79 206 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 42 63 105 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 49 67 116 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 49 70 119 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 140 200 340 9
รวม 267 279 546 15

 หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่1_2556

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
40012008 - เทพศิรินทร์ ขอนแก่น  00101725 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 16 39 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 34 19 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 65 41 106 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 122 76 198 8
มัธยมศึกษาปีที่ 4 39 61 100 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 49 67 116 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 49 66 115 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 137 194 331 9
รวม 259 270 529 15

 หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556