ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่1_2556

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
40012008 - เทพศิรินทร์ ขอนแก่น  00101725 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 16 39 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 34 19 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 65 41 106 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 122 76 198 8
มัธยมศึกษาปีที่ 4 39 61 100 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 49 67 116 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 49 66 115 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 137 194 331 9
รวม 259 270 529 15

 หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556