นางสุมนา มิ่งขวัญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรัชนี เทศสีหา

นายโกศล ชูราษี