นายทองเพชร รัตนธรรม

นางวัชรินทร์ ค้อวัง

นางธันยนันท์ วังสงค์

นางสาวพัชรีภรณ์ สุ่ยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวนิดา ศรีสุมัง