• Description: ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร
  • Description: อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
  • Description: ผอ.พิจิตร นำครูศึกษาดูงานโรงเรียนยางคำพิทยาคม ในการรับประเมินโรงเรียนพระราชทาน

นางวนิดา ศรีสุมัง