น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2556
ประเภท รวมม.1 รวมม.2 รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น รวมม.4 รวมม.5 รวมม.6 รวมม.ปลาย ชาย รวมม.ปลายหญิง รวมม.ปลาย รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
นักเรียนทั้งหมด 39 53 106 122 76 198 100 116 115 137 194 331 259 270 529
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 3 0 12 12 3 15 9 0 13 9 13 22 21 16 37
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 2 3 18 19 4 23 6 7 4 10 7 17 29 11 40
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 2 0 8 8 2 10 3 0 0 1 2 3 9 4 13
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ 7 13 17 27 10 37 8 13 20 17 24 41 44 34 78
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 6 8 12 16 10 26 12 4 15 9 22 31 25 32 57
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 4 5 4 9 4 13 3 1 5 2 7 9 11 11 22
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ 29 40 75 81 63 144 82 102 78 110 152 262 191 215 406
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 31 42 74 85 62 147 81 104 92 117 160 277 202 222 424
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 27 34 57 63 55 118 70 92 67 94 135 229 157 190 347
อายุนอกเกณฑ์ 0 0 2 2 0 2 1 1 4 1 5 6 3 5 8