ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ขยายความสัญลักษณ์ ดังนี้

                 1. ภาพอาทิพย์อุทัยทอแสงบนพื้นทะเล หมายถึง"ภาณุรังษี" และ "วังบูรพาภิรมย์"โดย "ภาณุรังษี" นี้ เป็นพระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดชผู้ทรงประทานตรานี้ให้แก่โรงเรียนเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๖๗  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันตมากมายแก่โรงเรียน    อาทิ  ทรงเป็นผู้ทูลขอให้ทรงสถาปนาโรงเรียน ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อปี พ.ศ. 2438  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการสถาปนาโรงเรียนแบบถาวร และทรงถือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในดูแลของพระองค์ด้วยและพระองค์ยังเป็นผู้พระราชทานทุนทรัพย์สร้าง "ตึกแม้นนฤมิตร" เพื่ออุทิศพระกุศลแก่หม่อมแม้น ภาณุพันธ์ ชายาอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์อีกด้วย

 

             2.  อักษร  "ม"   หมายความถึง   "หม่อมแม้น   ภาณุพันธ์  ณ อยุธยา" ชายาอันเป็นที่รักขององค์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช  เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงหม่อมแม้น ว่าถ้าไม่มีหม่อมแม้นการกำเนิด ตึกแม้นนฤมิตร ก็คงไม่มี  ดังนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็คงไม่มีจึงเป็นความหมายที่ ควรระลึกไว้

 

                 3. ช่อดอกรำเพย หมายถึง พระนามแห่งสมเด็จพระนางเจ้าเทพศิรินทราบรมราชินี  ทรงมีนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์   พระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพาศาภิมุข  ซึ่ง  ทั้ง  2 พระองค์ทรงสร้างพระอาราม   และโรงเรียนเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชชนนี จึงทำเครื่องหมายดอกรำเพยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังรู้ไว้ว่า    พระนามเทพศิรินทร์นี้  ได้มาจากพระองค์ท่านเป็นนามมหามงคลยิ่งควรที่จะรักษาไว้ให้ดี

 

          4.   พุทธภาษิต “นสิยา โลก วฑฺฒโน” คติพจน์ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งมีความหมายว่า
”ไม่ควรเป็นคนรกโลก”