ที่ตั้ง(map)

From Address:

ประวัติ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เดิมชื่อว่า โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527 ตามหนังสือกรมสามัญศึกษาที่ ศธ 0806/23391  ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2527 ให้เป็นโรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน ในปีแรกที่ก่อสร้างมีนักเรียน 172 คน ครู 6 คน ครูช่วยราชการ 10 คน นักการภารโรง 2 คน         

กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายล้วน วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มารักษาการ ตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายพล บุญอยู่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง ปี พ.ศ.2534 จากนั้นก็มีผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งตามลำดับคือ นายประดิษฐ์ สำราญพัฒน์ นางสมลักษณ์ ภูคำแสน นายทำนอง รังสีปัญญา นายปัญญา ปะเสระกัง นายทองพูล สังแก้ว นายบัญฑูรย์  ชุมแวงวาปี นายเกษม สมภักดี และปัจจุบัน ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่ตั้งโรงเรียน ตั้งอยู่ที่สาธารณะของหมู่บ้านตูม มีเนื้อที่ 43 ไร่ โดยแบ่งที่ดินจากวัดป่ามิ่งเมือง ที่ตั้งโรงเรียนตั้งอยู่ที่ ี่สาธารณะของหมู่บ้านตูม มีเนื้อที่ 43 ไร่ โดยแบ่งที่ดินจากวัดป่ามิ่งเมืองห่างจากหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติขอนแก่น ไปทางทิศใต้ประมาณ 800 เมตร ชาวบ้านและผู้มีอุปการคุณที่มีส่วนก่อตั้งโรงเรียน คือ นายทองมา แก้วคง ผู้ใหญ่บ้านดอนบม นายคำมาย นามศรีลี นายเช้า เมือครุฑ นายสุภาพ วรธิพรมมา นายเพียร ชาทา นายสนธิ์ จันทะบุตร นายกำจร อุ่นโสดา นายบัวพัน นามศรีลี ชาวบ้านตูมชาวบ้านดอนบมและหมู่บ้านใกล้เคียงได้บริจาคทั้งกำลังทรัพย์และแรง กายก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและห้องพักครูขึ้น ปัจจุบัน มีห้องเรียน 15 ห้องเรียน ครู 44 คน นักเรียน 527  คน นักการภารโรง 3 คน  ยามรักษาการ 1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือโรงเรียนที่ต้องการ พัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพเท่าเทียมหรือใกล้เคียงโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โดยสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โครงการให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีความเจริญก้าวหน้า ช่วยลดสภาพการย้ายถิ่นฐานโดยเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนที่มีชื่อ เสียง ช่วยรองรับนักเรียนให้พื้นที่มากขึ้น ฯพณฯ ดร.อดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์และเป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิดมีความปรารถนาจะ ให้เยาวชนในจังหวัดขอนแก่นมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ฝึกสอนเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ดุจเดียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ได้ทำจนสำเร็จมาแล้ว

จนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548ท่านได้ประกาศในพิธีเปิดงานแสดงมหกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ สู่อาณาจักรแห่งความคิด (Khon Kaen Excellence Fair 2005)ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าจะสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่นให้เป็นโรงเรียนในเครือ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ หลังจากนั้น จึงเสนอแนะให้โรงเรียนทำการสำรวจความคิดเห็นนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน ศิกษ์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อเห็นพ้องต้องกัน จึงเสนอขอเป็นโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้อนุมัติรับโรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่นเป็นโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์โดย ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น" และได้นำเสนอ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไปตามลำดับ  จนเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549  กระทรวงศึกษาธิการโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น เป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ขยายความสัญลักษณ์ ดังนี้

                 1. ภาพอาทิพย์อุทัยทอแสงบนพื้นทะเล หมายถึง"ภาณุรังษี" และ "วังบูรพาภิรมย์"โดย "ภาณุรังษี" นี้ เป็นพระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดชผู้ทรงประทานตรานี้ให้แก่โรงเรียนเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๖๗  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันตมากมายแก่โรงเรียน    อาทิ  ทรงเป็นผู้ทูลขอให้ทรงสถาปนาโรงเรียน ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อปี พ.ศ. 2438  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการสถาปนาโรงเรียนแบบถาวร และทรงถือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในดูแลของพระองค์ด้วยและพระองค์ยังเป็นผู้พระราชทานทุนทรัพย์สร้าง "ตึกแม้นนฤมิตร" เพื่ออุทิศพระกุศลแก่หม่อมแม้น ภาณุพันธ์ ชายาอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์อีกด้วย

 

             2.  อักษร  "ม"   หมายความถึง   "หม่อมแม้น   ภาณุพันธ์  ณ อยุธยา" ชายาอันเป็นที่รักขององค์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช  เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงหม่อมแม้น ว่าถ้าไม่มีหม่อมแม้นการกำเนิด ตึกแม้นนฤมิตร ก็คงไม่มี  ดังนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็คงไม่มีจึงเป็นความหมายที่ ควรระลึกไว้

 

                 3. ช่อดอกรำเพย หมายถึง พระนามแห่งสมเด็จพระนางเจ้าเทพศิรินทราบรมราชินี  ทรงมีนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์   พระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพาศาภิมุข  ซึ่ง  ทั้ง  2 พระองค์ทรงสร้างพระอาราม   และโรงเรียนเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชชนนี จึงทำเครื่องหมายดอกรำเพยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังรู้ไว้ว่า    พระนามเทพศิรินทร์นี้  ได้มาจากพระองค์ท่านเป็นนามมหามงคลยิ่งควรที่จะรักษาไว้ให้ดี

 

          4.   พุทธภาษิต “นสิยา โลก วฑฺฒโน” คติพจน์ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งมีความหมายว่า
”ไม่ควรเป็นคนรกโลก”

หมวดหมู่รอง

  • แนวทางการพัฒนาโรงเรียน56-58

    ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น  2556-2558,พันธกิจ,เป้าประสงค์,กลยุทธ์,พันธกิจและเป้าประสงค์การจัดการศึกษา,อัตลักษณ์(เกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์),เอกลักษณ์