วิสัยทัศน์ ปีการศึกษา 2556-2558

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น มุ่งมั่นสร้างสรรค์คนดี มีปัญญาตามมาตรฐานการศึกษา ร่วมสานพลังเครือข่ายเทพศิรินทร์ พัฒนาสู่อาเซียน โดยเน้นการมีส่วนร่วม ภายในปี 2558”

พันธะกิจ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง

2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

3. ส่งเสริมนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสานพลังเครือข่ายเทพศิรินทร์และ

มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

6. พัฒนานักเรียนให้เกิดอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

7. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง

2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสานพลังเครือข่ายเทพศิรินทร์และมีความพร้อมเ

ข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4. ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5. ผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7. มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

8. มีการจัดระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง

9. มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

10.มีแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

11. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

12. จัดกิจกรรม ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมาย

พันธกิจและเป้าประสงค์การจัดการศึกษา

พันธกิจ

เป้าประสงค์

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง

1.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง

2  พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

  1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.  ส่งเสริมนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสานพลังเครือข่ายเทพศิรินทร์และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3.  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

4.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

4.  ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5.  ผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6.  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7.  มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

8.  มีการจัดระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง

9.  มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

5.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

10  มีแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

6.  พัฒนานักเรียนให้เกิดอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

11.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

7.  จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

12.  จัดกิจกรรม ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมาย

เอกลักษณ์

กีฬาดีเด่น

อัตลักษณ์

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย  วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม

เกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย  วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้างร่างสมาร์ท มารยาทงาม

อัตลักษณ์

ตัวชี้วัด

หลักฐาน

วิสัยทัศน์ไกล

-นักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- นักเรียนมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80

-การเช็ครายชื่อนักเรียนร่วมกิจ กรรมหน้าเสาธงของครูที่ปรึกษา

-ปพ. 5

-รายงานโครงการ/กิจกรรม

 

ใจกว้าง

-นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

 

-นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์หรือมีจิตอาสาต่อส่วนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-นักเรียนร่วมกิจกรรม 5 ส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-สมุดบันทึกความดีไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ภาคเรียน

-แบบบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์

จิตสาธารณะ 16  ครั้งขึ้นไป

-การเช็ครายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมภาคเรียนละ 2 ครั้งและรูปภาพ

ร่างสมาร์ท

-นักเรียนแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80

-