หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ระหว่างวันที่ 21 -23 กรกฎาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแก่น

กิจกรรมวันที่ 21 ก.ค. 2560

กิจกรรมวันที่ 21 ก.ค. 2560 ภาคคํ่า
กิจกรรมวันที่ 22 ก.ค. 2560
กิจกรรมวันที่ 23 ก.ค. 2560