ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ ศธ.


ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ขอนแก่น
เน้นย้ำนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
 โดยมีว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ทั้งสองแห่ง
น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  นำสู่การปฏิบัติต่อไป