ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการพัฒนาศักยะภาพ
แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมยุดใหม่
ได้อย่างสันติสุขให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6