ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำนักเรียนเข้าค่ายจริยธรรมวัดเวฬุวัน

ในระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่วัดเวฬุวัน จังหวัดขอนแ่ก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมได้คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนซึ้งได้มีคณะครูเข้า ร่วมดูแลนักเีรียนอย่างใกล้ชิด