ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และในฐานะนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียน และยังให้ความรู้ ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ให้กับนักเรียน และคณะครู จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ด้วย