ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน งานสัปดาห์วิทย์ คณิตศาสตร์ ปี2556

เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเพทศิรินทร์ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางวิทย์ คณิต โดยมีหลายกิจกรรม อาทิ เช่น ตอบปัญหาวิทย์ คณิต วาดภาพ แฟชันรีไซเคิล เป็นต้น นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะครูทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนี้จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี