บันทึกเทปถวายพระพร

_

หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ระหว่างวันที่ 21 -23 กรกฎาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแก่น

กิจกรรมวันที่ 21 ก.ค. 2560

กิจกรรมวันที่ 21 ก.ค. 2560 ภาคคํ่า
กิจกรรมวันที่ 22 ก.ค. 2560
กิจกรรมวันที่ 23 ก.ค. 2560

บันทึกเทปถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ ศธ.


ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ขอนแก่น
เน้นย้ำนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
 โดยมีว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ทั้งสองแห่ง
น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  นำสู่การปฏิบัติต่อไป


วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26-06-60โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
กศน.ตำบลเมืองเก่า
จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ
ทำพิธีปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลงนาม MOU ปฏิญาณตนร่วมต้านยาเสพติด