• Description: มอบรางวัล วันสุนทรภู่56
  • Description: พันเอก ยรรยง และคณะเข้าเยี่ยมเพื่อพัฒนา...27-08-56
  • Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4