• Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556
  • Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
  • Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4