• Description: โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • Description: พันเอก ยรรยง และคณะเข้าเยี่ยมเพื่อพัฒนา...27-08-56
  • Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

วันสุนทรภู่ 26-06-60


โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อนอมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก