• Description: ให้ความสำคัญกับวันภาษาไทย ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  • Description: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2556
  • Description: สัปดาห์วิทย คณิตศาสตร์ 2556

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการพัฒนาศักยะภาพ
แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมยุดใหม่
ได้อย่างสันติสุขให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6