• Description: ร่วมถวายพระพร วันแม่แห่งชาติกับเทศบาล 8 สิงหาคม 57
  • Description: ร่วมงานวันปียะมหาราช ณ ศาสากลางจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
  • Description: อำลาคุณครูตุ้ม พัชราภรณ์ เพิ่มยินดี ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการพัฒนาศักยะภาพ
แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมยุดใหม่
ได้อย่างสันติสุขให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6