• Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน
  • Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: สุนทรภู่ 56

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการพัฒนาศักยะภาพ
แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมยุดใหม่
ได้อย่างสันติสุขให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6