• Description: ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 พย 2557
  • Description: ประชุมอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

พิธีมอบประกาศนียบัตร ในโครง D.A.R.E.

 

 

 

 

 

 

 
คลิกดูภาพกิจกรรม