• Description: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตรอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
  • Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน

ค่ายนักศึกษาวิชาทหารร่วมใจสร้างระเบียนวินัยให้เยาวชน ครั้งที่ 5

งานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ร่วมกับ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโครงการค่ายนักศึกษาวิชาทหารร่วมใจสร้างระเบียนวินัยให้เยาวชน ครั้งที่ 5
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีความรักชาติรักแผ่นดิน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม และได้รับความรู้ จากการสาธิตการปฐมพยาบาลให้
ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาทเจ็บเบื้องต้น จากวิทยากรโรงพยาบาลค่ายศีรพัชรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 23