• Description: สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และถวายราชสดุดีประจำปี 2556
  • Description: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตรอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
  • Description: ศูนย์อาเซียศึกษา วันที่ 8 กรกฏาคม 2556

แบบเครื่องมือเก็บข้อมูล15 มาตรฐาน และคู่มือประกอบ สำหรับคร(งานประกันคุณภาพฯ)

เรียน คณะครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารเพื่อเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2558 ได้ที่นี่ครับ
 แบบเก็บข้อมูลทั้ง 15 มาตรฐาน และ คู่มือแนวทางประกอบการประกันคุณภาพภายใน