• Description: ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 6 พฤษภาคม 2557
  • Description: วันวิสาขบูชา56
  • Description: วันแม่แห่งชาติ2556

ทศข.รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เช้านี้(9 พฤศจิกายน 2558) โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการ นายจักรพันธ์ เอื้องสัจจะ ผู้แทน ศอ.ปส.จ.ขก ด.ต.สถิต จันทร์เทพ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางสดใส สวัสดิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมใจให้การต้อนรับ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มการประเมินในครั้งนี้ มีการแสดงของนักเรียน อาทิเช่น เชียร์หรีดดิ้ง เดี่ยวโปงลาง การรำไม้ง่ามลูกเสือต้านยาเสพติด การแสดงนักเรียนห้อง ม.2/1(ห้องเรียนสีขาว) การร้องเพลงภาษาจีนของนักเรียน ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวและการประเมินเอกสาร และการให้ข้อมูลจากคณะครูและนักเรียนต่อคณะกรรมการประเมิน