• Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
  • Description: มอบรางวัล วันสุนทรภู่56

สมศ.รับรองมาตรฐาน ทศข.รอบ 3

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ได้รับแจ้งจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา ซึ่งความสำเร็จนี้ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รวมทั้งนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ และเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิของเราชาว "ลูกแม่รำเพย" แห่งแดนอีสานเป็นอย่างยิ่ง