• Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
  • Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: สัปดาห์วิทย คณิตศาสตร์ 2556

เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูสุขสันติ์ การสะอาด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องพันธะเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น  คลิกอ่านเพิ่มเติมเพื่อดู....บทคัดย่อ หรือดาวน์โหลดบทคัดย่อ คลิกที่นี่

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องพันธะเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

 ผู้วิจัย         :   นายสุขสันติ์  การสะอาด

                 การวิจัยครั้งนี้ต้องการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องพันธะเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2.) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียน    3.) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน และ    4.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 24 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จากประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 จำนวน 48 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องพันธะเคมี จำนวน 11 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 13 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยากระหว่าง 0.27-0.67 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.25-1.00 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean, ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) และการทดสอบที (t-test, Dependent Samples)

          ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

          1. ชุดการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องพันธะเคมีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.98/78.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.7024

          3. คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องพันธะเคมี มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด

โดยสรุป ชุดการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเพราะคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป