• Description: งานเกษียณ สมาคมผู้บริหาร/ชมรมรองผู้บริหาร จังหวัดขอนแก่น 20 กันยายน 2556
  • Description: งานเกษียณ สมาคมผู้บริหาร/ชมรมรองผู้บริหาร จังหวัดขอนแก่น 20 กันยายน 2556
  • Description: สุนทรภู่ 56

ทศ.ข.รับการประเมินติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปี2557

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับการประเมินติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวงฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประกอบด้วย นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น  นายวิชัย อ่อนเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ และ ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ซึ่งมีคณะครูร่วมตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ 8 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการกล่าวชื่่นชมโรงเรียนในเรื่องของการพัฒนาโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นโดยภาพรวมของคะแนนสอบระดับชาติหรือโอเน็ต ม.3และ ม.6 สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างชัดเจน ภาพโดย Ds_Network