• Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: บ้านแคนทอง 1กุมภาพันธ์ 57
  • Description: อบรมขับขี่ปลอดภัย 26-08-56

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 ในกิจกรรมนี้มีผู้คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และนักเรียนที่สอบเรียนต่อในสถานบันอุดมศึกษาได้