• Description: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตรอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
  • Description: 5 ธันวา มหาราช หน่วยงานในตำบลเมืองเก่าร่วมถวายพระพร
  • Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 ในกิจกรรมนี้มีผู้คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และนักเรียนที่สอบเรียนต่อในสถานบันอุดมศึกษาได้