• Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
  • Description: ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
  • Description: ร่วมทำบุญ ฟังเทศฟังธรรม วันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กับการเลือกตั้ง กนร ปีการศึกษา 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนักเรียน หรือ กนร.ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน