• Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556
  • Description: ตรวจสารเสพติดทั้งโรงเรียน
  • Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และครูร่วมเข่าค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่15 ชลบุรี

ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์ สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ระหว่า่งวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรีที่ผ่านมา