• Description: สพม.25 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2555-2556
  • Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดไฟล์การกรอกบุคมาร์คกรณีใช้ข้อสอบกลาง

ดาวน์โหลดไฟล์การกรอกบุคมาร์คกรณีใช้ข้อสอบกลาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 คลิกที่นี่