• Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
  • Description: บ้านแคนทอง 1กุมภาพันธ์ 57
  • Description: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตรอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน