• Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อบรมเผยแพร่ ความรู้ AEC
  • Description: งานเกษียณ สมาคมผู้บริหาร/ชมรมรองผู้บริหาร จังหวัดขอนแก่น 20 กันยายน 2556

เชิญร่วมชมนิทรรศการ เปิดบ้าน เขียวเหลือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558