• Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
  • Description: ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อบรมเผยแพร่ ความรู้ AEC

เจ๋ง! E-Book ,ม.ต้น ตัวแทนภาคอีสานมุ่งสู่ กทม. ความภาคภูมิใจของเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

นักเรียนโรงเรียนของเราได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคอีสานเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่64 กรุงเทพฯ โดยได้ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 2 นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวเทพศิรินทร์ ขอนแก่น