• Description: โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • Description: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตรอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
  • Description: ประชุมผู้ปกครอง 2556

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน :: คาราวานวิทยาศาสตร์ อวพช

วันนี้(19 พย .57) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดย นางสุมนา มิ่งขวัญ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทย์ ได้นำนักเรียนและครูวิทย์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจ ให้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." ณ โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย ซึ่งในงานมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์การทดลองให้นักเรียนได้ศึกษาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อย่างมากมายๆ