• Description: ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อบรมเผยแพร่ ความรู้ AEC
  • Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

แหล่งเรียนรู้สามัคคีเกี่ยวข้าว::หนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวหอมมะลิที่แปลงเกษตร แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ปลูกไว้ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรแนะนำนักเรียนให้ทราบถึงวิธีการเกี่ยวข้่าว ที่ถูกต้อง นักเรียนต่างมีความที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง