• Description: งานเกษียณ สมาคมผู้บริหาร/ชมรมรองผู้บริหาร จังหวัดขอนแก่น 20 กันยายน 2556
  • Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: รับการประเมินห้องสมุด3ดี 10 กันยายน 2557

แหล่งเรียนรู้สามัคคีเกี่ยวข้าว::หนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวหอมมะลิที่แปลงเกษตร แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ปลูกไว้ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรแนะนำนักเรียนให้ทราบถึงวิธีการเกี่ยวข้่าว ที่ถูกต้อง นักเรียนต่างมีความที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง