• Description: สัปดาห์วิทย คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 พย 2557
  • Description: ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 6 พฤษภาคม 2557

ประชุมกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ปรึกษาหารือ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านร่วมกัน