• Description: คาราวานวิทยาศาสตร์ อวพช :>> ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • Description: วันแม่แห่งชาติ2556
  • Description: สพม.25 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2554

สหวิทยาเขตกัลยาณมิตรอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เลขานุการสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร และประธานดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน เปิดเผยว่า สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร ได้จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น โดยมีนายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นประธาน  ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อให้โรงเรียนในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตรมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 2) นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางของสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สพม.25 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 158 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 จาก 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร จำนวน 25 คน ขามแก่นนคร จำนวน 35 คน โคกสีพิทยาสรรพ์ จำนวน 15 คน ขอนแก่นวิทยาลัย จำนวน 8 คน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวน 15 คน ขอนแก่นพัฒนศึกษา จำนวน 15 คน และ เทพศิรินทร์ ขอนแก่น จำนวน 15 คน