• Description: นักเรียน ครู ตักบาตรทุกวันอังคารช่วงเข้าพรรษา
  • Description: วันวิสาขบูชา56
  • Description: สัปดาห์วิทย คณิตศาสตร์ 2556

สานใยรักโรงเรียน-บ้าน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงข่าวสาร การดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบร่วมกัน นอกจากนั้นยังมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง เพื่อรับทราบความประพฤติด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียนเพื่อช่วยเหลือดูแลให้นักเรียนเป็นคน ดี เก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาของชาติ