• Description: ร่วมงานวันปียะมหาราช ณ ศาสากลางจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
  • Description: สุนทรภู่ 56
  • Description: สุนทรภู่ 56

สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน การดำเนินระบบประกันคุณภาพ2556

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ได้มีคณะกรรมการจาก สพม25 มาตรวจเยี่ยม ประเมินตรวจสอบ ทบทวน การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมรับการประเมินต่อไป