• Description: คุณครูของเรา
  • Description: งานเกษียณ สมาคมผู้บริหาร/ชมรมรองผู้บริหาร จังหวัดขอนแก่น 20 กันยายน 2556
  • Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556