• Description: ร่วมงานวันปียะมหาราช ณ ศาสากลางจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
  • Description: ทัศนศึกษา ม.4 17-19 มกราคม 2557
  • Description: สัปดาห์วิทย คณิตศาสตร์ 2556