• Description: อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
  • Description: ร่วมทำบุญ ฟังเทศฟังธรรม วันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา
  • Description: ร่วมถวายพระพรกับชุมชน เทศบาลเมืองเก่า ณ ขนส่งใหม่